Skip to main content

லிங்கம் லிங்கம் லிங்கமடி

 


 அண்ட லிங்கம்

 அலாதி லிங்கம்

பிண்ட லிங்கம்

 ஆகாச லிங்கம்

அனுஷ்டான லிங்கம்

ஆச்சார லிங்கம்

அமர லிங்கம்

அபாரலிங்கம்

அளகபார லிங்கம்

அடிலிங்கம்

முடிலிங்கம்

அம்மண லிங்கம்

ஆர்ப்பாட்ட லிங்கம்

 கூத்தலிங்கம்

 குடுமி லிங்கம்

 கோலாகல  லிங்கம்

 அனாச்சர லிங்கம்

 எழுச்சி லிங்கம்

 வீழ்ச்சி லிங்கம்     

 சுயம்பு லிங்கம்

 சுத்த லிங்கம்

 நய லிங்கம்

 பய லிங்கம்

 பண்டலிங்கம்

 பக்கோடா லிங்கம்

 பளிங்கு லிங்கம்

வரம்பு லிங்கம்

வக்கிர லிங்கம்

தேவி லிங்கம்

பாவி லிங்கம்

காண லிங்கம்

நித்ய லிங்கம்

சகஸ்ர லிங்கம்

ஆரிட லிங்கம்

ராட்சத லிங்கம்

தெய்வீக லிங்கம்

அர்ஷ லிங்கம்

அசுர லிங்கம்

அராத்து லிங்கம்

சாசுவத லிங்கம்

மனுஷ்ய லிங்கம்

மாணி மாய லிங்கம்

தாமரமய லிங்கம்

முக்தி லிங்கம்

முத்த லிங்கம்

முக்கிய லிங்கம்

ஹேம லிங்கம்

ப்ரேம லிங்கம்

க்ஷணிக லிங்கம்

வர்த்தமானக லிங்கம்

ஆத்ய லிங்கம்

பகு லிங்கம்

பகா லிங்கம்

மகாலிங்கம்

ஆதி லிங்கம்

ஜோதி லிங்கம்

அப்பு லிங்கம்

தேயு லிங்கம்

ஜம்பு லிங்கம்

ஆகாச லிங்கம்

ஊர்த்துவ லிங்கம்

புகாலிங்கம்

தகாலிங்கம்

வாயு லிங்கம்

அக்னி லிங்கம்

ஏக முக லிங்கம்

எட்டு முக லிங்கம்

பராக்கிரம லிங்கம்

பக்கிரி லிங்கம்

கந்த லிங்கம்

கன்னி லிங்கம்

புஷ்ப லிங்கம்

பழ லிங்கம்

கற்பூர லிங்கம்

தாம்பூல லிங்கம்

ஸ்படிக லிங்கம்

பாதரச லிங்கம்

ஆ லிங்கம்

ஆகாத லிங்கம்

வந்த லிங்கம்

போன லிங்கம்

வண்ணலிங்கம்

வழக்குலிங்கம்

வாரிசுலிங்கம்

சீறு லிங்கம்

சீசா லிங்கம்

சுருண்ட லிங்கம்

சின்ன லிங்கம்

பெரிய்ய லிங்கம்

நாக லிங்கம்

போக லிங்கம்

வைத்திய லிங்கம்

தங்க லிங்கம்

வெள்ளி லிங்கம்

பத்துலிங்கம்

முத்துலிங்கம்

முக்குலிங்கம்

மூடு லிங்கம்

சரித்திர லிங்கம்

தரித்திர லிங்கம்

க்ஷத்ரிய லிங்கம்

வைசிய லிங்கம்

சூத்திர லிங்கம்

கபாலிங்கம்

சாமி லிங்கம்

ஆசாமி லிங்கம்

அஷ்ட தாது புஷ்டி லிங்கம்

அஞ்சால் லிங்கம்

ஆயாச லிங்கம்

உக்கிர லிங்கம்

குரோத லிங்கம்

குஸ்தி லிங்கம்

ஒஸ்தி லிங்கம்

ஒச்ச லிங்கம்

ஓங்கார லிங்கம்

மகா லிங்கம்

மேரு லிங்கம்

பேரு லிங்கம்

மைய லிங்கம்

அதிகார லிங்கம்

விளிம்பு லிங்கம்

கூஜா லிங்கம்

தரிசன லிங்கம்

ஊர் லிங்கம்

சேரி லிங்கம்

காட்டு லிங்கம்

கருத்து லிங்கம்

ஆண் லிங்கம்

பெண் லிங்கம்

சக்தி லிங்கம்

சித்தி லிங்கம்

வீர லிங்கம்

சூர லிங்கம்

சைத்ரிக லிங்கம்

புராண லிங்கம்

புரட்டு லிங்கம்

 

 தொட்ட இடமெல்லாம்

 கைபட்ட இடமெல்லாம்

 இங்கே இப்போது    

 நெளிகிறது

 லிங்கம் மாய லிங்கம் மைதுன

 லிங்கம் மெய் லிங்கம்

 பொய் லிங்கம்

 

 லிங்கம் லிங்கம் லிங்கமடி

 இங்கே

 லிங்கத்தின் அரவம் கேட்கும் இடமெல்லாம்

 ஆகுது ஆகுது பங்கமடி.

Comments